Algemene Voorwaarden Consumenten NRTO

 

—–> ALGEMENE VOORWAARDEN NRTO

Artikel 1 – Definities
Abonnement
Een regeling, waarbij een eenmalige of periodieke betaling wordt gedaan, welke gedurende een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte gebruikmaking van een leeraanbod.
Afstandsonderwijs
Vorm van onderwijs, waarbij docent en u niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.
Contactonderwijs
Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer enstudent of cursist.
Educatieve dienst
Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling.
EVC
Verworven competenties, opgedaan tijdens eerdere werkervaring of gevolgde opleidingen. EVC’s worden via assessments bepaald en kunnen leiden tot verkorte (versnelde) opleidingstrajecten.
Formeel onderwijs
Onderwijs dat gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel diploma, zijnde een wettelijk erkend diploma.
Niet-formeel onderwijs
Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving.
Onderwijs
Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs,contactonderwijs als onderwijs in de vorm van een abonnement.
Overeenkomst
Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.
Overeenkomst op afstand Een overeenkomst die tussen de ondernemer en u wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Opstartkosten
De kosten die een opleider ten behoeve van de uitvoering van de studieovereenkomst vooraf heeft gemaakt. Een opleider maakt altijd opstartkosten voor u. Deze kosten zijn: administratiekosten, IT-kosten, marketingkosten, personeelskosten; huren trainingslocatie; toezending van en opvolging op de door student in te sturen of aan te leveren documenten waaronder de onderwijsovereenkomst; indien van toepassing afname van een intaketoets en/of voeren van een intakegesprek; plannen en het
samenstellen van de groepsindelingen lesroosters en werving en planning van de docenten; specifieke voorlichting/informatievoorziening; het verspreiden van informatiemateriaal; administratieve verwerking van de
inschrijving; opzetten studentendossier; het opzetten en inrichten van de studentaccount in de online leeromgeving; de voorbereidingen voor en uitvoering van de eventuele introductie; gerelateerde uitgaven zoals porto,
online licentiekosten, kosten voor intaketoetsen, informatiemateriaal etc.)
Of andere kosten voor zover een opleider deze kan aantonen.
U
Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf en die een educatieve dienst van de ondernemer afneemt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en u met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs.
2. Indien de ondernemer ook andere (branche-gerelateerde) algemene voorwaarden gebruikt en die voorwaarden zijn niet tot stand gekomen in overleg met consumentenorganisaties, dan zijn die voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst.
Dit geldt niet als er bepalingen in zijn opgenomen waarover niets geregeld is in deze algemene voorwaarden. Alle documenten maken deel uit van de overeenkomst maar er mag geen strijdigheid zijn. Te denken valt aan de bepalingen die staan in het Onderwijs- en het examenreglement (OER), de onderwijsovereenkomst of het inschrijfformulier. Bij strijdigheid geldt de voor u
gunstigste bepaling. Wel mag de ondernemer altijd ten gunste van u afwijken ook ten opzichte van de algemene voorwaarden. Indien uitsluitend (deel)examens, EVC-trajecten of andere vormen van beoordeling worden aangeboden, zijn de bepalingen in de artikelen 3 lid 3 sub b, 5 lid 1, 8 lid 1, 8 lid 2 sub b en 9 lid 1 niet van toepassing. Indien uitsluitend (deel)examens worden aangeboden, zijn de bepalingen in artikel 5 lid 1 en de leden 3 tot en met 7 niet van toepassing.
3. De ondernemer kan ook andere algemene voorwaarden gebruiken die tot stand zijn gekomen in overleg met één of meer consumentenorganisaties. In dat geval bepaalt de in artikel 16 genoemde geschillencommissie welke voorwaarden van
toepassing zijn op de overeenkomst aan de hand van hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 3 – Aanbod
1. De ondernemer brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze
de volgende gegevens;
a. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve
dienst:
– de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
– wanneer de educatieve dienst start;
– de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
– voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te
mogen nemen;
– de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
– de wijze van betaling;
– de duur van de overeenkomst,
b. of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van
lesmateriaal:
– de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
– de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van
uitvoering van de overeenkomst;
– de levertijd van het lesmateriaal.
4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst
nadrukkelijk bekend gemaakt aan u en maken integraal deel uit van de algemene
informatievoorziening van de ondernemer.
5. De ondernemer mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van
een opdracht de voorwaarde verbinden dat u persoonsgegevens verstrekt en,
indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat
toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een
overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het adres van de ondernemer, inclusief het bezoekadres van de
vestiging van de ondernemer;
b. het recht van u om de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden
overeenkomstig artikel 5 lid 5 en 6;
c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de
ondernemer via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
d. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4 – Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door u. Na de
totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u hiervan schriftelijk of langs
elektronische weg een bevestiging.
2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een
elektronische bevestiging naar u; zolang de ontvangst van een elektronisch
aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de ondernemer kunt u de opdracht
annuleren.
3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3
lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan u ter beschikking
staande en voor u toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

Artikel 5 – Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en
opzeggen. De ondernemer doet u hiervan een bevestiging toekomen. Indien er
sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde
startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende
annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. U betaalt dan een
redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de
Opstartkosten. Voor alle duidelijkheid treft u hieronder een overzicht van deze
kosten als percentage van de overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen
de maximaal te betalen vergoeding. Indien de te betalen redelijke vergoeding
lager is dan zal u een lagere vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte
van de vergoeding zal op uw verzoek door de ondernemer worden onderbouwd:

Opleiding is korter dan 1 studiejaar Opleiding is 1 studiejaar of langer dan 1 studiejaar
Annuleren tot 2 maanden voor aanvang:
10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
10% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang:
20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
20% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang:
30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
30% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang:
50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
40% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Tussentijdse beëindiging:
Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet
ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was
bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van
het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:
•Bij opleiding lopend over het jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden/dagen waarin de opleiding is
gevolgd inclusief de lopende maand.
•Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de
kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden
gevolgd.
Bij tussentijdse beëindiging 40% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs voor alleen het
lopende studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het
reeds gevolgde onderwijs ongeacht, of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn
nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in
beginsel als volgt vastgesteld:
•Bij opleiding lopend over het hele jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.
•Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.*
*NRTO-leden mogen standaard of in individuele gevallen ten gunste van u afwijken van de percentages in
bovenstaande tabel.
2. Annulering voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging,
geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
3. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake uitsluitend een (deel)examen of
een EVC-traject geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende
annuleringsregeling:
a) annulering voor aanvang geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
b) bij annulering tot zes weken voor aanvang bent u de administratiekosten
verschuldigd met een maximum van € 50,-. Bij zogeheten computer based
examens bedraagt deze termijn twee weken voor aanvang;
c) bij latere annulering bent u de volledige, overeengekomen prijs
verschuldigd. Tenzij de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte
werkzaamheden lager is, in welk geval u deze lagere vergoeding in
rekening zal worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw
verzoek door de ondernemer worden onderbouwd.
4. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na
afloop van de bedenktijd, annulering mogelijk doch u blijft verplicht om de
overeengekomen prijs volledig te voldoen. Tenzij de redelijke vergoeding voor de
reeds verrichte werkzaamheden lager is, in welk geval u deze lagere vergoeding
in rekening zal worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek
door de ondernemer worden onderbouwd. Opleidingen in abonnementsvorm
kunnen na de overeengekomen abonnementsperiode in het geval van
automatische verlenging kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van
maximaal één maand.
5. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met
betrekking tot een educatieve dienst heeft u het recht de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden. Indien de ondernemer niet alle wettelijk
verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan
bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een
maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.
6. Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop
van lesmateriaal heeft u een termijn van veertien dagen waarbinnen u de
overeenkomst zonder opgaaf van redenen kunt ontbinden. Deze termijn gaat in
op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien het
lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen
van Syllabi of bij boekenpakketten per jaar of semester, dan eindigt de bedenktijd
veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste
lesmateriaal. Indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft
verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedragen deze termijnen
veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf
maanden na de ontvangst van het lesmateriaal.
7. De ondernemer stelt aan u een formulier beschikbaar voor de genoemde
ontbinding van de overeenkomst. U bent niet verplicht dit formulier daartoe te
gebruiken.
8. Met inachtneming van het bepaalde in lid 9, heeft u in geval van ontbinding
overeenkomstig lid 5 en 6 recht op kosteloze terugbetaling van wat u al hebt
betaald. De ondernemer betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen
veertien dagen na de ontbinding terug.
9. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 dient u eventueel van de
ondernemer ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan de ondernemer
terug te zenden. De ondernemer is gerechtigd de directe kosten van het
terugzenden voor uw rekening te laten komen. Het terugzenden geschiedt voor
uw risico. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden
en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden
geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door u aan de ondernemer worden
voldaan.
10. Indien u een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 5 en 6 wordt,
zonder dat u een boete bent verschuldigd, een eventuele aanvullende
overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van de ondernemer aan u van
rechtswege ontbonden.
11. De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uw
uitdrukkelijke verzoek. In dergelijke gevallen behoudt u het recht op ontbinding
van de overeenkomst conform lid 2. Als u in zo’n geval de overeenkomst binnen
de bedenktijd ontbindt, dan bent u een evenredig deel van de prijs van de
educatieve dienst aan de ondernemer verschuldigd.
12. Indien de educatieve dienst voor het overgrote deel wordt aangeboden door
middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding
bij aanvang van de educatieve dienst, mits:
a. u er van tevoren uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat de uitvoering kan
beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat u verklaart afstand
te doen van uw recht van ontbinding, en
b. de ondernemer de sub a bedoelde verklaring aan u heeft bevestigd.

Artikel 6 – Auteursrechten
Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op
alle door ondernemer verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers en
software rusten auteursrechten van de ondernemer of van derden. De in dit artikel
bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de
ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter
kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel
gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het
materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken
zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. De copyright/
eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de ondernemer.
Algemene Voorwaarden Consumenten NRTO

Artikel 7 – Prijswijzigingen
1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór
aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed
hebben op de overeengekomen prijs.
2. U heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst de
prijs wordt verhoogd.
3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 8 – Levering
1. Lesmateriaal
a. De ondernemer levert het lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering
wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op
elektronische wijze wordt aangeboden.
b. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30
dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt
overschreden, kunt u zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst
ontbinden.
c. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door de ondernemer
vervangen zonder kosten voor u.
2. Correctiewerk
a. U wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of
toetsen worden gecorrigeerd.
b. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding
staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs
respectievelijk van een eventuele herkansing.

Artikel 9 – Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst
1. De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw
redelijke verwachting. Indien u uw verplichtingen niet nakomt dan is de
ondernemer bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de ondernemer
zijn verplichtingen niet nakomt mag u uw verplichtingen opschorten. Bij
gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor
zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. De ondernemer heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in
de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze
terughouding niet rechtvaardigt.
3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is
de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming
gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 10 – Betaling
1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door
de ondernemer aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering,
of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
Contant betalen is in overleg ook mogelijk.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet u – met inachtneming van het
bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in
de overeenkomst zijn vastgesteld.
3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding
van start gaat. De ondernemer mag van u verlangen dat het volledige bedrag
uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, zoals
bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a, is voldaan.
4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden
ten tijde en ter plaatse van de aflevering. U kan door de ondernemer tot
vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

Artikel 11 – Niet-tijdige betaling
U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer
zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft
u de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering
alsnog te betalen.
a) Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt de
ondernemer u een herinnering. U krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te
betalen.
b) Als u na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is de
ondernemer gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke
rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten.
c) Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen
tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de
volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
d) De ondernemer kan ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en
percentages.

Artikel 12 – Opschorten
Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16
bepaalde, zal de ondernemer het in rekening brengen van rente en incassokosten
opschorten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van de ondernemer
Voor zover de ondernemer toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is
de aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade die niet het gevolg is van
letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade. De
aansprakelijkheid van de ondernemer voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet
uitgesloten of beperkt. De aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst
van de ondernemer, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de
uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid
Door u verstrekte informatie wordt door de ondernemer, diens personeel en/of voor
hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich
aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 – Vragen en klachten
1. De ondernemer heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en
naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of
klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de
ondernemer telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden
door de ondernemer binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum
van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden
door de ondernemer per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en
een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.
2. De ondernemer doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de
verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn,
meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet
tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de
klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in
aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 16.

Artikel 16 – Geschillenregeling
1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van
dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
2. Geschillen tussen u en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
diensten en zaken kunnen zowel door u als door de ondernemer aanhangig worden
gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer
informatie is te vinden op:www.degeschillencommissie.nl.
3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de
klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de ondernemer heeft
ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende
oplossing.
4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht
overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij De Geschillencommissie aanhangig te
worden gemaakt.
5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is de ondernemer aan
deze keuze gebonden.
7. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie,
moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee
akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het
verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter
voor te leggen.
8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van
het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie
gebeurt in de vorm van een bindend advies.
9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende
wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student,
vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Artikel 17 – Nakominggarantie
1. De NRTO staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van De
Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen door zijn leden, tenzij het lid
het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter
vernietiging aan de rechter voorlegt.
2. De NRTO verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in
behandeling nemen van het geschil door u is voldaan aan de innamevereisten
(betaling klachtengeld, ontvangst ingevuld en ondertekend vragenformulier en
eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
– aan het lid is surseance van betaling verleend, of
– het lid is failliet verklaard, of
– de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in
het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de NRTO
aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
3. De garantstelling door de NRTO is beperkt tot € 5000,- per bindend advies. De
NRTO verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat u op deze garantie
een beroep doet, en dat u vordering op grond van het bindend advies tot maximaal
het uitgekeerde bedrag aan de NRTO overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de
honorering van uw beroep op de nakomingsgarantie.
Voor het meerdere heeft de NRTO een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen
dat het lid het bindend advies nakomt.

Artikel 18 – Wijziging
De NRTO zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met De
Consumentenbond.

Copyright 2017 Dutch Beauty Academy ・ privacy statementGedragsregelsAlgemene voorwaarden ・ Website by Bonsai media
CRKBO Registered institsution
CRKBO  NRTO