Algemene voorwaarden

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Dutch Beauty Academy en de cursist. ‘Dutch Beauty Academy’ is geregistreerd onder KvK 76717372.

Definities

Cursus: alle door Dutch Beauty Academy aangeboden diensten, waaronder in ieder geval de opleiding(en), hair-styling- en visagiecursus(sen), workshop(s), masterclasses en privé training(en).

Cursist: degene, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een cursus van Dutch Beauty Academy afneemt.

Cursusgeld: de prestatie in geld die de cursist aan Dutch Beauty Academy dient te voldoen voor een cursus.

Contactonderwijs: vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent/trainer en cursist.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Dutch Beauty Academy en cursist wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Partijen: Dutch Beauty Academy en cursist tezamen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding totstandgekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Dutch Beauty Academy ter zake diensten aan of voor cursist.

2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Inschrijving

1. Inschrijving voor een cursus van Dutch Beauty Academy geschied via de daarvoor voorziene inschrijvingsdocumenten of door het zo volledig mogelijk invullen en toezenden van het online inschrijfformulier, en geldt voor de op het document of inschrijfformulier aangegeven cursus.

2. De inschrijving wordt door Dutch Beauty Academy gezien als aanvaarding van een aanbod en leidt tot een (juridisch) bindende overeenkomst.

3. De volgorde op de lijst van deelnemers aan een cursus wordt bepaald door het tijdstip van ontvangst van het cursusgeld. Wanneer het maximum aan voorafbetaalde deelnemers is bereikt worden alle latere in volgorde van het tijdstip van betaling verschoven naar een volgende cursusreeks.

Artikel 3. Overeenkomst

1. Dutch Beauty Academy heeft het recht de cursus(sen) op één of meer (wezenlijke) punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Dutch Beauty Academy aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als de oorzaak van de wijziging aan cursist kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van cursist. Als de oorzaak van de wijziging aan Dutch Beauty Academy kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Dutch Beauty Academy. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 8 (“Aansprakelijkheid”). Als het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloedt. Dutch Beauty Academy zal cursist zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 4. Uitvoering van de dienstverlening

1. Dutch Beauty Academy staat evenwel niet in voor het bereiken van een door cursist beoogd resultaat. De verbintenis tussen Dutch Beauty Academy en cursist ten aanzien van de dienstverlening is een inspanningsverplichting van Dutch Beauty Academy en geen resultaatverbintenis. Als het gaat om informatie, waaronder uitdrukkelijk begrepen de website(s), staat Dutch Beauty Academy niet in voor de inhoudelijke juistheid. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud op de website en andere door Dutch Beauty Academy gepubliceerde uitgaven.

2. De enkele overschrijding van een overeengekomen tijd brengt Dutch Beauty Academy niet in verzuim. Evenmin heeft cursist alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade. Dutch Beauty Academy is niet gebonden aan tijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Dutch Beauty Academy, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en), en stakingen van personeel van Dutch Beauty Academy of haar (niet-)ondergeschikte hulppersonen.

3. Als cursist constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Dutch Beauty Academy in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 10 dagen na constatering aan Dutch Beauty Academy schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Dutch Beauty Academy zal in voorkomende gevallen door cursist een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen.

4. Dutch Beauty Academy behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma en cursusmateriaal organisatorische/inhoudelijke wijzigingen aan te brengen, om welke reden ook, en dit zonder restitutie van enige cursusgelden.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

1. Dutch Beauty Academy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. De cursist verkrijgt het gebruiksrecht van het verstrekte cursusmateriaal voor eigen gebruik. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dutch Beauty Academy mag de cursist niets, ook geen gedeelten, openbaren, exploiteren, aanpassen, verkopen, in gebruik geven aan derden of op welke wijze dan ook verveelvoudigen.

3. Registratie van (gedeelten van) een cursus in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd als daarvoor geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door Dutch Beauty Academy.

Artikel 6. Concurrentiebeding

1. Onder het begrip Concurrent wordt in dit concurrentiebeding verstaan: een onderneming gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan het bedrijf van Dutch Beauty Academy.

2. Het is de cursist verboden om binnen een tijdvak van 36 (zesendertig) maanden na het einde van de contractuele relatie tussen cursist en Dutch Beauty Academy:

-op basis van een arbeidsovereenkomst – direct of indirect (zoals via een uitzendbureau) – arbeid voor een Concurrent te verrichten, of
-als zelfstandig ondernemer – direct of indirect (zoals via een vennootschap) – arbeid voor een Concurrent te verrichten, of
-alleen of met anderen een Concurrent op te richten, te vestigen, te drijven of te doen drijven, of
-alleen of met anderen financieel belang bij een Concurrent te hebben, of daarin aandeel te hebben.

3. Dit concurrentiebeding heeft betrekking op het geografische gebied dat gelegen is binnen de cirkel die de vestigingsplaats van Dutch Beauty Academy als middelpunt heeft en een straal van 150 (honderdvijftig) kilometer.

4. Indien de cursist dit concurrentiebeding overtreedt, moet de cursist aan Dutch Beauty Academy een boete betalen. De boete bedraagt € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) voor iedere overtreding, te vermeerderen met € 200,00 (zegge: tweehonderd euro) voor iedere dag, of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van artikel 6:80 e.v. Burgerlijk Wetboek nodig is. De boete is opeisbaar onverminderd de overige rechten van Dutch Beauty Academy op grond van de wet of deze overeenkomst, waaronder in ieder geval begrepen het recht op nakoming van deze overeenkomst en het recht om schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

Artikel 7. Relatiebeding

Na einde van de onderhavige overeenkomst zal de cursist zich voor een periode van 36 (zegge: zesendertig) maanden er strikt van onthouden om relaties en/of opdrachtgevers van Dutch Beauty Academy –direct of indirect- te benaderen en/of op welke manier dan ook zaken met hen te doen en/of contacten te onderhouden. Verder is het de cursist verboden voor de overeengekomen periode bij hen in dienst te treden.
Onder relaties en/of opdrachtgevers van Dutch Beauty Academy wordt in dit verband verstaan alle contacten die Dutch Beauty Academy heeft met externe partijen voor de duur van de overeenkomst.

Artikel 8. Overmacht

1. Dutch Beauty Academy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld.

2. Ingeval van overmacht aan de zijde van Dutch Beauty Academy worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer deze situatie van overmacht van Dutch Beauty Academy langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.

Artikel 9. Betaling

1. Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal cursist binnen 14 dagen na factuurdatum het factuurbedrag overmaken naar Dutch Beauty Academy.

2. Indien de cursist de betaling niet binnen de overeengekomen betaaltermijn volledig heeft betaald, komen extra kosten die Dutch Beauty Academy moet maken om het aan Dutch Beauty Academy toekomende bedragen te innen, voor rekening van de cursist. Deze kosten worden berekend aan de hand van de staffel buitengerechtelijke incassokosten ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

3. Bovendien is van rechtswege verzuimrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

4. Door cursist gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt cursist dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. Bij niet tijdige betaling is de cursist zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de cursist in verzuim is worden alle, voor de resterende duur van de afgenomen dienst, verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid door de cursist aan Dutch Beauty Academy te worden voldaan. Dutch Beauty Academy kan bepalen dat de cursist geen gebruik mag maken van de diensten en faciliteiten van Dutch Beauty Academy zo lang de achterstallige betalingen niet zijn voldaan. Voorts is Dutch Beauty Academy alsdan bevoegd de relatie met de cursist op te zeggen. Een eventueel diploma/certificaat wordt door Dutch Beauty Academy niet uitgegeven zo lang een achterstand in de betalingen bestaat.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Dutch Beauty Academy is niet aansprakelijk voor schade die cursist lijdt door tekortkomingen van Dutch Beauty Academy en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dutch Beauty Academy.

2. Dutch Beauty Academy is evenwel niet aansprakelijk voor:

a) bij cursist of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door cursist of derden aan Dutch Beauty Academy of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van cursist of derden;

b) bij cursist of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Dutch Beauty Academy ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of andere derden.

3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Dutch Beauty Academy en de door Dutch Beauty Academy ingeschakelde derden voor door cursist of derden geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

4. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen twee weken nadat cursist de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Dutch Beauty Academy schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 11. Annulering

1. De cursist kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren. Dutch Beauty Academy doet de cursist hiervan een bevestiging toekomen. Terugbetaling van een eventuele door de cursist gedane betaling geschiedt binnen twee weken na annulering. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. De cursist dient te betalen:

Annuleren tot 2 maanden voor aanvang 10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang 20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Bij tussentijdse annulering/beëindiging 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

*Dutch Beauty Academy mag standaard of in individuele gevallen ten gunste van de cursist afwijken van de percentages in bovenstaande tabel. Alleen als cursist kan bewijzen dat toepassing van de bovengenoemde percentages in diens specifieke geval niet voldoet aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, wordt een lager percentage overeengekomen dat in de gegeven omstandigheden wel redelijk is.

2. Bij annulering vervallen eventuele eerder tot stand gekomen afspraken over betaling in termijnen.

3. Annulering voordat het contactonderwijs is begonnen of tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk per post dan wel per e-mail, waarbij per e-mail de voorkeur geniet. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum. Het enige e-mailadres dat de cursist hiervoor kan gebruiken is contact@dutchbeautyacademy.nl. In de tekst van de e-mail of brief dient cursist te beschrijven waarom de cursus geannuleerd wordt en tevens dient cursist naam, achternaam en contactgegevens te vermelden.

4. Annuleren is niet mogelijk als het gaat om een masterclass van Samer Khouzami of andere celebrity artists.

5. Dutch Beauty Academy kan een cursus annuleren indien de annulering dient te gebeuren door onbeschikbaarheid van docent(en), cursusruimte of onvoldoende deelname.

6. Bij annulering door Dutch Beauty Academy ontvangt de cursist het betaalde cursusgeld binnen twee weken retour.

7. Een inschrijving uitstellen naar een andere cursusreeks is alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring van Dutch Beauty Academy. Indien een cursist een inschrijving wil uitstellen naar een andere cursusreeks, om welke reden ook, dan wordt 75 euro administratiekosten in rekening gebracht en tevens additionele kosten voor het reserveren van een plaats in de volgende cursusreeks. Uitstellen van de inschrijving is alleen mogelijk naar de eerste opvolgende cursusdata. Bovendien kan de uitstelling enkel plaatsvinden nadat cursist de administratiekosten van 75 euro heeft voldaan aan Dutch Beauty Academy.

8. Indien Dutch Beauty Academy de cursus niet kan uitvoeren wegens overmacht, heeft Dutch Beauty Academy het recht de cursus kosteloos te annuleren. Onder overmacht wordt begrepen: opstanden, natuurfenomenen, ziekte of overlijden docent enz.

9. Annuleringen worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

10. Er geldt bij inschrijving een bedenktermijn van 14 dagen. De bedenktermijn vangt aan een dag na inschrijving. Binnen 14 dagen en voor aanvang van de cursus, kan de cursist de inschrijving kosteloos annuleren via een e-mail gericht aan contact@dutchbeautyacademy.nl.

Artikel 12. Privacy

Dutch Beauty Academy zal in het kader van de contractuele relatie met de cursist tijdens het registratie- en inschrijvingsproces persoonsgegevens verzamelen. De cursist geeft door inschrijving ondubbelzinnig toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken conform hetgeen is bepaald in de wet bescherming persoonsgegevens. Alle informatie die door cursist wordt verstrekt aan Dutch Beauty Academy wordt vertrouwelijk behandeld en wordt slechts aan derden verstrekt wanneer dit voor de uitvoering van de onderhavige contractuele relatie strikt noodzakelijk is en na toestemming door de cursist.

Artikel 13. Geheimhouding

Alle informatie die door de cursist aan Dutch Beauty Academy, haar medewerkers of docenten wordt verstrekt of waarover zij uit hoofde van de contractuele relatie met de cursist de beschikking krijgen, wordt door Dutch Beauty Academy, haar medewerkers en docenten ten alle tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

Artikel 14. Ontbinding

1. Cursist heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als Dutch Beauty Academy, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Als cursist op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds materialen ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze materialen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Dutch Beauty Academy ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

2. Als Dutch Beauty Academy aansprakelijk is jegens cursist en/of tot nakoming gehouden, is Dutch Beauty Academy, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, als dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Als Dutch Beauty Academy tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Dutch Beauty Academy zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3. Dutch Beauty Academy kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als cursist – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als cursist in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van cursist wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Dutch Beauty Academy zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

4. De cursist dient zich te gedragen zoals een behoorlijk cursist betaamt. Indien de cursist zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de belangen van Dutch Beauty Academy dan wel lijf, eer of belangen van andere cursisten toebrengt, behoudt Dutch Beauty Academy zich het recht voor de overeenkomst met de cursist te ontbinden. In dit geval vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

5. Indien de cursist door middel van overtreding van de huisregels, met schade aan de belangen van Dutch Beauty Academy dan wel lijf, eer of belangen van andere cursisten als gevolg, behoudt Dutch Beauty Academy zich het recht voor de overeenkomst met de cursist te ontbinden. In dit geval vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

6. Bedragen die Dutch Beauty Academy heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 15. Examens

Examens worden afgenomen door Dutch Beauty Academy. Voor elke opleiding krijgt de cursist één examenmogelijkheid. Deze vindt plaats aan het einde van de opleiding. Mocht de cursist het examen met onvoldoende resultaat afronden dan bestaat de mogelijkheid voor een eenmalige kostenloze herkansing (eerste herkansingsmogelijkheid). Voor deze eenmalige kostenloze herkansing (eerste herkansingsmogelijkheid) geldt dat de herkansende cursist zich gedurende de lessen voldoende moet hebben ingezet (dit is ter beoordeling aan Dutch Beauty Academy) en bovendien dient de cursist minimaal 90% van de lessen aanwezig te zijn geweest. Bij onvoldoende inzet of aanwezigheid van de cursist geldt voor deze eerste herkansingsmogelijkheid alsnog een eigen bijdrage van € 150,-. Vanaf de tweede herkansingsmogelijkheid en verder, geldt altijd een eigen bijdrage van € 150,-.

Artikel 16. Klachtenregeling

1. Dutch Beauty Academy stelt alles in het werk om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook is er veel aandacht voor de ondersteuning en begeleiding van de cursist. Toch kan het zo zijn dat een cursist ontevreden is over de gang van zaken of over zijn bejegening. De klacht kan zowel betrekking hebben op Dutch Beauty Academy alsook op gedragingen en/of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van Dutch Beauty Academy werkzaamheden hebben verricht. De onvrede kan op de volgende manier worden geuit.

2. Wat te doen?
– Ga in eerste instantie het gesprek aan met degene die de onvrede heeft veroorzaakt.
– Is dit moeilijk of leidt dit niet tot het gewenste resultaat? Spreek hier dan over met de direct leidinggevende. Probeer met elkaar een oplossing te zoeken voor het probleem.
– Kom je er samen niet uit? Vraag dan de directie om te bemiddelen.

3. Is de geboden oplossing dan nog onvoldoende? Dan gaat de volgende escalatieprocedure van start:
– De melder van het probleem kan de klacht schriftelijk indienen bij een onafhankelijke derde, namelijk dhr. L. Ensvelt. Correspondentieadres zijnde Rinus Michelslaan 24, 1061 MB te Amsterdam. We spreken alsdan niet meer van een probleem, maar van een klacht. Binnen 1 week na indiening van de klacht ontvangt de indiener een ontvangstbevestiging.

4. De klacht omvat in ieder geval:
– een omschrijving van de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft;
– de naam of namen van degene op wie de klacht betrekking heeft;
– het tijdsvak waarin de ongewenste gedragingen en/of uitlatingen zich hebben afgespeeld.

5. Dhr. L. Ensvelt beslist binnen 2 weken na indiening of de klacht gegrond is en in behandeling wordt genomen en doet daarvan schriftelijk melding aan de indiener van de klacht en aan Dutch Beauty Academy. Hierin is opgenomen de datum waarop de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft, hebben plaatsgevonden, alsmede een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

6. De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het gedragingen en/of uitlatingen betreft die langer dan een half jaar voor indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.

7. Dhr. L. Ensvelt brengt binnen 4 weken na het in behandeling nemen van de klacht schriftelijk een bindend advies uit aan Dutch Beauty Academy.

8. Hierna neemt Dutch Beauty Academy binnen 2 weken schriftelijk contact op met de indiener van de klacht om de beslissing van dhr. L. Ensvelt mede te delen alsmede de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of ondernomen zullen worden toe te lichten.

9. Indien dhr. L. Ensvelt of Dutch Beauty Academy om enige reden uitstel nodig hebben met betrekking tot de hierboven omschreven taken, dan zullen zij dat schriftelijk aan de indiener van de klacht mededelen en aangeven binnen welke termijn e.e.a. alsnog behandeld wordt.

10. Alle klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld.

11. Dutch Beauty Academy draagt zorg voor een goede registratie van het aantal ingediende klachten, de aard van de klachten, alsmede van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. Dutch Beauty Academy zal in behandeling genomen klachten voor een periode van vijf jaren bewaren.

Artikel 17. Geschillen

1. De overeenkomst tussen Dutch Beauty Academy en cursist wordt beheerst door Nederlands recht.

2. De geschillen die tussen Dutch Beauty Academy en cursist mochten ontstaan naar aanleiding van een door Dutch Beauty Academy met cursist gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Copyright 2017 Dutch Beauty Academy ・ Privacy verklaringAlgemene voorwaarden ・Website door Bonsai media
CRKBO Geregistreerde instelling
CRKBO